Kalasi

Banden smeden met scholen in Bas-Congo

Overzicht van 'onze' Kalasi scholen

Voor de geografische ligging van de scholen klik hier


Overzicht aantallen (september 2018)

Aantal leerkrachten

Aantal leerlingen

Lager

Secundair

Lager

Secundair

KUIMBA

8

27 (+ ITM 12)

200

250 (+ ITM 50)

VAKU

11

27

330

200

KIDIMA-LEMBA

27

39

900

500

LUKULA*

25

42

650

680

LUOZI

17

23

560

200

MATADI (Nzanza**)

22

400

KINSHASA Mbudi

14

200

(*)De lagere school in Lukula opende in 2017 een nieuwe wijkschool in Kinzandi. In de hoofdschool zijn nu ca. 100 leerlingen minder. In de wijkschool zijn er 150 meer.
(**)In Matadi (Nzanza) en Kinshasa (Mbudi) gaat het om privéscholen van de zusters. Vanaf 2019 worden de leerkrachten van deze scholen ook opgenomen in het systeem van dagelijkse maaltijden en eindejaarspremie.

Overzicht opties in de secundaire scholen

In de eerste twee jaren zijn er nog geen opties: Cycle d’Orientation ( C.O. )
Van 3° tot 6° jaar zijn er verschillende richtingen.

KUIMBA             Pedagogische      Snit en Naad      Biochemie           Elektriciteit
VAKU                 Pedagogische                                     Biochemie           Voeding
KIDIMA               Pedagogische      Snit en Naad    Latin-Philo          Elektriciteit         Informatica
LUKULA             Pedagogische                                   Biochemie           Esthethiek          Handel-Informatica
LUOZI                 Pedagogische    Snit en Naad      Biochemie
KUIMBA I.T.M. : Aparte secundaire school voor opleiding Verpleegassistent verbonden aan het hospitaal van de zusters                         

Internaten (overnachtingsmogelijkheid met eetmalen)         in Lukula en Kidima. 
Semi-internaten (enkel overnachting)                                        in Kuimba en Vaku.  

       
Belangrijkste problematieken

 • Te lage lonen
  zeer laag inkomen uit onderwijs (ca. 100 usdollar/maand); uitbetaling stelt problemen in afgelegen scholen
  het duurt jaren vooraleer nieuwe leerkrachten betaald worden (daardoor zijn in sommige scholen de helft van de leerkrachten NIET betaald : non-méchanisés); in afwachting krijgen ze een kleine som uit het schoolgeld dat de ouders betalen
  door dit lage inkomen bevinden veel leerkrachten en hun gezin zich in precaire woon-en leefomstandigheden (landbouw en handel brengen meer op)
  vele leerkrachten secundair die capaciteiten hebben, verlaten na enkele jaren het onderwijs en zoeken beter betaalde jobs in de steden of de grotere centra

 • Geen pensioen
  leerkrachten die eigenlijk ‘retraitables’ zijn gezien hun hoge leeftijd (70j of meer), blijven toch lesgeven omdat er geen statuut van ‘retraité’ bestaa
  t

 • Tweede en derde job buiten het onderwijs
  om rond te komen hebben alle leerkrachten ook bij-jobs, vooral in de landbouw of handel
  ze organiseren zich in spaargroepen en zetten kleine mutualiteitsgroepen op

 • Slechte huisvesting
  vooral in de afgelegen scholen wonen veel leerkrachten in zeer slechte woningen; slechts enkele uitzonderingen hebben thuis elektriciteit

 • Jonge leerkrachten zijn te weinig geschoold
  In het binnenland vind je weinig tot geen leerkrachten die na hun humaniora nog een specifieke lerarenopleiding hebben gevolgd; leerkrachten gaan onmiddellijk na hun humaniora voor de klas staan in hun eigen school;  omdat hun eigen humaniora-vorming vaak grote hiaten vertoont, ontstaat een vicieuze cirkel (leerkracht Frans of Engels die zelf geen goede leraars heeft gehad, geeft nu zijn  zeer gebrekkige kennis door aan de volgende generaties)

Staatsexamen en puur theoretische kennisoverdracht
In de laatste jaren van het secundair probeert men de leerlingen te ‘trainen’ om te slagen in het Staatsexamen.  Enkel het theoretisch memoriseren en reproduceren van (op het examen opvraagbare) kennis krijgt aandacht. Gebrek aan didactisch materiaal werkt dit nog in de hand (bv. lessen informatica zonder één computer op school; scheikunde zonder proeven; aardrijkskunde zonder kaarten ).  Soms zijn de didactische hulpmiddelen wel aanwezig in de leraarskamer maar worden ze niet gebruikt. Oorzaak: gebrek aan didactisch-pedagogische vorming.
Wat voor de directie erg telt is het imago van de school: als (bijna) alle leerlingen slagen in het theoretische staatsexamen is voor hen het voornaamste doel bereikt. Of de opgedane kennis al dan niet functioneert is te weinig hun zorg.(bv. te veel laatstejaars kunnen geen conversatie  voeren in het Frans; geen computer kunnen gebruiken).